Responsive Menu
Add more content here...
Menu Close

Zapraszamy do skorzystania z zalet wsparcia strategicznego, które umożliwi przyspieszenie implementacji, zredukuje potencjalne problemy pracy Państwa środowiska, optymalizację pracy środowisk.  

PLAN WSPARCIA

Oferujemy szeroki zakres usług związanych ze wsparciem technicznym, od podstawowych opartych o standardy, po rozszerzone, przygotowane w oparciu o Państwa wymagania strategiczne. Prosimy wybrać poziom wsparcia, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Standard Planjest to oferta dla spółek, które wymagają wysokiej jakości wsparcia non-stop w czasie pracy Państwa systemów, obejmujący rozwiązywanie problemów krytycznych, dostępu do nowych wersji i usług wsparcia online.

Enterprise plan: Niektóre spółki nie mogą sobie pozwolić na przestój w pracy biznesu. Wydajność i stabilność są czynnikami krytycznymi. Plan wsparcia Enterprise zapewnia Państwu nasze najszersze usługi w zakresie priorytetowych i proaktywnych usług wsparcia, które obejmują:

  • Krótsze czasy reakcji na zgłaszane problemy w trybie 24×7
  • Udostępnienie pierwszeństwa dostępu do zespołu technicznego dla Klientów ze wsparciem technicznym na poziomi Enterprise

Ten plan oferuje klientom najwyższy możliwy stopień wsparcia, zapewnia priorytetową obsługę i koncentruje się na nieustannym ulepszaniu i najlepszym możliwym wykorzystaniu Państwa inwestycji we współpracę z nami.

Per-Incident Plan: Zapewnia wsparcie w oparciu o sprawy w godzinach pracy z opcją zakupu pojedynczego lub paczki wsparcia.

POLITYKA WSPARCIA

Wsparcie dla starszych wersji oprogramowania

Wsparcie techniczne jest świadczone dla dwóch ostatnich wersji oprogramowania. Wsparcie techniczne jest kontynuowane przez minimalnie 1 rok po ogłoszeniu dostępności podstawowej nowej wersji produktu albo kończy się po zawiadomieniu o wycofaniu danego typu produktów (EOL). Zawiadomienia o takim zakończeniu okresu eksploatacji zarówno wersji, jak i całego typu szeregu produktów są  publikowane. Próba odtworzenia defektów w produkcie zostanie podjęta dla bieżącej i poprzedniej wersji oprogramowania, chociaż wady są zazwyczaj naprawiane tylko w bieżących wersjach.

Dla starszej wersji oprogramowania świadczone będzie limitowane wsparcie techniczne obejmujące pomoc dla klientów z pytaniami i migrację do wspieranych wersji produktu. Nie obejmuje ono naprawy nowych błędów albo integrowania rozwiązanych problemów z wcześniejszymi wersjami. MDS ap Tech świadczy usługi zależnie od potrzeb dla istniejących wersji wewnętrznych (aktualizacje, jeżeli takie istnieją, utworzone dla produktu przed końcem wsparcia).

Klienci, którzy decydują się zakupić wersję produktu v okresie EOL albo dodatkowe kopie wersji produktów, dla których ogłoszono EOL, musza podpisać potwierdzenie świadomości EOL, czyli że akceptują limitowane wsparcie techniczne.

Klienci mogą wygenerować listę powiadomień o końcu życia, przeszukując naszą bibliotekę dokumentów technicznych. Wyszukiwać należy po tytule „End of Life”, czego wynikiem będzie wygenerowanie listy powiadomień, które mogą zostać następnie filtrowane, celem znalezienia dokładnych informacji.

Więcej informacji na temat strategii wsparcia SAP można znaleźć w portalu SAP pod adresem URL: https://support.sap.com/en/offerings-programs/strategy.html

Okres Wsparcia & Wsparcie dla starszych wersji produktów

Okres Wsparcia: standardowo jest przyjmowany od 1 Stycznia do 31 Grudnia danego roku kalendarzowego
Pierwszy Okres Wsparcia: obowiązuje od inicjalnego dostarczenia oprogramowania do 31 Grudnia w roku następnym.

Pierwszy Okres Wsparcia będzie okreslony na podstawie daty dostawy oprogramowania obowiązuje do 31 Grudnia roku następnego, dodatkowo nie może zostać przerwany w tym okresie.

Na zakończenie każdego Okresu Wsparcia umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny Okres Wsparcia i zostanie zafakturowana w styczniu kolejnego roku. Klienci, którzy nie chcą odnawiać umowy wsparcia, powinni wysłać pisemne wypowiedzenie do MDSap, przed 30 września roku, w którym wsparcie techniczne obowiązuje. W przypadku braku pisemnego powiadomienia, odnowienie wsparcia technicznego automatycznie wykonane w następnym roku, a klienci są zobowiązani zaakceptować fakturę odnowienia w styczniu kolejnego roku.

USŁUGI dotyczące OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie, które oferujemy, jest nieustannie ulepszane abyście Państwo mogli budować systemy informatyczne, które zapewnią Państwa spółkom przewagę nad konkurencją. Usługi oferowane dla opprogramowania umożliwiają dostęp do ulepszeń oprogramowania dzięki nowym wersjom produktów i wsparcia w następujący sposób:

  • Wydanie nowej wersji – aby Państwa systemy były stale aktualne i rozwijały się, okresowo wydawane są nowe wersje oprogramowania, które często zawierają szereg dodatkowych funkcjonalności i usprawnienień, w wydajności i obejmują zmiany, które pomogą optymalizować wykorzystanie sprzętu. Nowe wydania oprogramowania obejmują również naprawy błędów programowych wykrytych we wcześniejszych wersjach.
  • Wydanie maintenance – obejmuje poprawki do oprogramowania i jest realizowane okresowo. Wydania te przechodzą przez testy regresji i weryfikacje kompatybilności z pozostałymi produktami tak, aby były nieustannie zapewniana wysoka jakość dostarczanych rozwiązań.

ENQUIRE NOW